opc_loader

Disclaimer
De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Vuurdistel/Carola Van den Wijngaert (merknaam van Carola Van den Wijngaert CV, een Commanditaire Vennootschap opgericht naar Belgisch recht, statutair gevestigd te Stabroek, Esdoornlaan 37). De website draait op software ter beschikking gesteld door Shoptrader B.V. (Wilgenweg 26B, Amsterdam).

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door Carola Van den Wijngaert met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. n

Carola Van den Wijngaert verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Carola Van den Wijngaert worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Geen aansprakelijkheid
Hoewel Carola Van den Wijngaert zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Carola Van den Wijngaert aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Carola Van den Wijngaert hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Carola Van den Wijngaert de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Carola Van den Wijngaert behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carola Van den Wijngaert of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verbandhoudend met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Carola Van den Wijngaert Privacy Statement.

Wijzigingen
Carola Van den Wijngaert spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan Carola Van den Wijngaert. Als u geen prijs stelt op de ontvangst van informatie over aanbiedingen en diensten, dan kunt u dit ook schriftelijk aan Carola Van den Wijngaert laten weten. Wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd..